• Development for iOS, Android, Windows Phone and Web Application
  รับทำ app iOS, Android, Windows
 • Bangkok MRT
 • ABB Thailand
 • Watsons Thailand Application
 • Blue Aqua Thailand
 • NetDesign
 • R-U-Indy Series HD
  R-U-Indy Series HD
  By Devsenses Co., Ltd.
 • GMM Channel Application
  GMM Channel Application
  by Tricast Co.,Ltd
 • Thailand Tax Calculator
  Thailand Tax Calculator
  By Interactive Co., Ltd.
 • KidsDo
  By DevSenses Co., Ltd.
 • Electools Application
  Electools Application
  By Global IT World Co., Ltd.
 • งานไทยเที่ยวไทย ThaiTeawThai
  เทศกาลท่องเที่ยวกับงาน " ไทยเที่ยวไทย " กับ Application Download ได้แล้ว ที่นี่!

NEW UPDATES

iBeacon

iBeacon

อีกหนึ่งบริการแบบ Business To Consumer (B2C) พัฒนา Application บ����� smartphone และ Tablet �����้���ย iBeacon Technology สามารถส่���ข���อ���ูลข���าวสารต่างๆ
���บบ Real-Time เป็นข้อความ Push Notification ���ดยผู���ใช้สามารถเปิดรับสิ���ธ���พิเศษได้อย่าง���่ายดายผ���าน iBeacon เ�����ื่อเข���าใก�����้ตัวกร���จา���สัญญาณ ด���รายละเอ�����ยดเ���ิ่มเติมที่ www.excelb2c.com

www.excelb2c.com

www.excelb2c.com

DEVSENSES CO., LTD (บร��������������������������������������������������������������������ร�������������������ำ app, เดฟเซ้นส์ ���ำกั�����)

เปิ�������รับพัฒน��������อพ���ล�����เค���ั่���ต่างๆ บน Platform iOS, Android Mobile, Tablet, Windows Phone �����ดยพัฒนาแอพพิเคชั่น���ม่ว่าจะเป็��� E-Book, Game, Support, Social Network, Database Content, Presentation, Service, Mutimedia, Map Search, AR-Code, Book Shelf etc. โดยสาม���รถติดตามข่าวสา���ต่างๆได้ทาง FanPage FaceBook  ���ร���อ Twitter

ABB

“ABB แอพพ���ิเคชั���นเอกสาร�����ุสาห������รมชั้นน���ข���ง���������ทย”

DevSenses, Version 1.0 22-Sep-2011

ThaiTeawThai

“ใ�����������เทศ���าล�������������งเที่ยวไ���ยแ���้���ก�������บงา��� ‘ไ�����ย�����������ท�����่ยวไทย’ �����������������������ท�����������ให้���ุ���รู้���������ุ��������� Booth พร������มโป�����โมชั่นมากม���ยในงาน รวมไป�����ึ�����������ภาพกิ���ก���ร�������ต���������า���ๆ “

P.K., Version 1.0 22-Sep-2011

Electools

Electools

” Electools is an extremely useful application for electronic hobbyist. It helps you identify the correct value of the resistor and capacitor of electronic components. “

Pual V., Version 1.0 22-Sep-2011

ABOUT THIS APP

 • RATING: (5)
 • UPDATED: April 12, 2012
 • CURRENT VERSION: 1.0
 • REQUIRES ANDROID: 2.1 and up
 • CATEGORY: Tools
 • INSTALLS: 6.8M
 • PRICE: Free
 • CONTENT RATING: High Maturity

Play Google

GrandPrix Channel

GrandPrix

“If you love cars and motorsports Don’t forget “Grand prix channel” We have more variety programs such as Technique,”

Ayukacha, Version 1.0 22-Sep-2011

ABOUT THIS APP

 • RATING: (5)
 • UPDATED: March 26, 2012
 • CURRENT VERSION: 2.6
 • REQUIRES ANDROID:��2.2 and up
 • CATEGORY: Entertainment
 • INSTALLS: 50 – 100SIZE: 12M
 • PRICE: Free
 • CONTENT RATING:��High Maturity

Play Google

Pantip Application

Windows Phone Applications 

Application �����ัว���ี้���กิ��������ากคว���ม���������ดหงิดที่ไม่�������ามา���ถอ่านภา���าไท���ใน IE ของ Windows Phone ���ด้ครั��� หรือ������ดได้ว่���เ���������ิ���มต้���จากการท�������มาสนอ���ตัณ���าตัวเ���งนั���������������������������อ�����แ�������่เ���ื่องจ�������������������ก�������ม่สา������รถ���าเคร���่อง windows Phone แ���้�����มาลองไ���้เลย ท�����้งนี้ส�������ม��������ถร���วมทด���อ��� Application Version ล่���สุดได����� ก่อนนำขึ้น MarketPlace ���า���ารถ����������������าม�������������วสาร����������ิ่มเ���ิมได้ท������งทา��� Twitter ���ล���ผ่�������นทา��� FanPage Facebook ต���ม���่องทางต่าง�����

“เท่า������่ผมเล่น ลื่น ���ละย�������งไม่เจ���บั๊ก�����ร���บ ถ���าเจอ���ล���วจะบอกนะ :)”

Dome P., Version 0.9.8.2 22-Sep-2011

Pantip App.

Big Quiz

HTML5 Web Applications 

BigQuiz เป็น Web Application ที่�����นั���ส�����ุนกา�����ท���������งานด้ว��� HTML5 โ���ย�������า���า���ถเปิ�������ไ�������้���ุก Device ���ุ��� Platform ทั้���น�������������าง�����รา ได���������เปิด���ัฒนา Application ท���่���ป�����������ั้��� Web Application และ Application ������������่วไป ท���้��� iOS, Android แ���ะ Windows Phone

http://thebigquiz.no/

“Awesome ! HTML5 web application for iPad iPhone”

Karn K., Version 1.0 22-Sep-2011

http://thebigquiz.no/

Mobile Design Patterns

Devsenses Co.,Ltd. ���ับ���ขียน�������ล������ัฒนา���อ����������ล����������ค���ั่น ( Application) โดยคำน���งถึงความต้���งการข���งผู้ใช้เป็นหลัก ด้วยก��������ออ�����แ�����บแล�������������������บ���ำ Application ������������้ส���ด���ล�����องกับข้อม���ล�������ล���ตรงตาม���ว���������้���งก�����รขอ���ลู��������้������� เพื่�������จ���ดท������� Application ให้������กมาใ���มุม�����������ท�����่แปลก���ห�������� ����������นสมัย ����������ะเป็น�������ี่ยอมรับจ���ก���ู���ค�������า���ละผู้ใช้ Devsenses Co.,Ltd. �������ร�����ก�������บไป���้วยท�������ม��������นที่มีคุ�����ภาพ ��������ประสบการณ์แ��������ร�����งวัลม���กมา������น���า�����อ������แบบ แล���จัดทำ���อ��������ลิเคชั่น ���ี่จะทำให้���านของ���ุณมี�����วา���หลา���หลาย ���ัน�����ม���������� ���ละตร���ตามที���������ณต้อง���าร

Professional Mobile Team

Devsenses Co.,Ltd. มีทีมงานท�����่พั�������น����� �����ล��� เข���ยน Application เฉพา�����ด���าน Mobile Application ���ดยเฉพ�����ะ รั�����ท��� App iPhone แล��� Android โดยมุ���งเน���น�����าร���ำง����������เป็นทีม เพ������������������ห้งาน�����ัฒนา Application ���อบสนอง������������า���ต้อ���การของล���กค้าให้���าก���ี�����สุ���

Our Customers

�����ั���������พ������นาแอ���พ������เ�����ช���่นบน iOS, Android, Windows Phone แ���ะ Web Application

DevSenses Co., Ltd เป���ดช่���งท�����งกา���ร��������������ข�����อ���ูลคว�����มต้���งก���ร ลู���ค้า�����า�����ารถส่���������������า���������������อ������าร (Requirement) เ���������ื�����อให้ทางเร���ป���ะเ���ินราคาข้าง���้��� ผ่านแบ������อร���มตอบรั���อัต���โ�����มัต������������ตลอ��� 24 ชม.�����������������งสามารถ���ิ�����ต���อสอ���������ม���รา���่านช่���งท���งอื่นๆ ไม�������ว���������ะเป็��� Twitter : ค���ิ๊ก�����ี่นี่  ,FanPage : คลิ๊ก������่������่